Znalostní management ve firmách – jak znalosti formují firmy

Avatar
Laura Baciu

Znalostní management se týká vytváření, sdílení a využívání znalostí uvnitř společnosti za účelem zvýšení její výkonnosti.

Svět ovládaný znalostmi a technologiemi

Žijeme ve světě, kterému dominují znalosti a technologie. Znalosti představují cennou kombinaci dat, informací, zkušeností a odborných znalostí v určitém časovém okamžiku. 

Znalostní management je řízení znalostí generovaných společností. Strategie řízení znalostí se týká vytváření, distribuce a využívání znalostí. Hlavním cílem je využít ekonomickou hodnotu.

Bez pěstování inovací a činností založených na vědě a technologii budou společnosti marginalizovány konkurenty, zákazníky a dalšími zúčastněnými stranami. 

Dnešní článek navrhuje klíčové prvky z knihy Sociální podnikání založené na znalostech od Mitta Nowshade Kabira.

Ekonomika znalostí 

Podle definice dané OECD je znalostní ekonomika ekonomický systém založený na intelektuálním kapitálu a na produkci, spotřebě a šíření znalostí.

Nejpokročilejší země se v první řadě spoléhají na intelektuální kapitál. Produkty a služby vznikají rychlou transformací myšlenek. Čím více nápadů generuje hodnotu a inovace, tím lepší je situace pro tyto země. Za druhé, produkce, spotřeba a šíření znalostí jsou všude kolem nás.

Podívejme se na následující 3 příklady.

Příklady znalostní ekonomiky

Příklad 1. Společnost pro správu databází nabízí společnostem cloudové služby. Tato společnost uchovává obrovské databáze a vytváří znalosti, které jsou pro podniky cenné.

Příklad 2. Sociální média vydělávají na spotřebě znalostí generovaných svými uživateli. Obsah udržuje platformy v chodu, zatímco algoritmy se každý den učí chování uživatelů.

Příklad 3. Evropský hub pro startupy dále tlačí proces šíření znalostí a samotné znalosti produkované začínajícími podniky. Začínající firmy sdílejí informace a spolupracují s jinými společnostmi pomocí této konkrétní platformy. 

Několik ukazatelů nám signalizuje, jak ekonomickému systému dominují znalosti:

 1. Přítomnost špičkových technologií ve výrobních systémech, průmyslových robotech a softwaru, které vytvářejí produkt od začátku až do konce. Někdy se tak stane bez zásahu lidské ruky.
 2. Vysoká poptávka po specializovaných znalostech. Vytváření a používání nových technologií vede k poptávce po specializovaných přístupech ve všech oblastech.
 3. Sofistikované inovační systémy. Inovace se provádí ve velkých centrech a vyžadují sofistikované nástroje pro využití hodnoty nových nápadů.
 4. Existence velkého fondu pracovní síly s vyšším vzděláním. Ta transformuje ekonomiky díky odbornosti vysoce vzdělaných a kvalifikovaných pracovníků využívajících nové technologie.
 5. Existence silného podnikatelského sektoru. Klíčové jsou inovativní znalosti a infrastruktura. Více lidí má šanci začít podnikat a stát se podnikateli na plný úvazek. 
 6. Demokratický režim. Pouze ve skutečných demokratických režimech mohou lidé a společnosti produkovat a sdílet znalosti, které posilují hospodářství zemí.
 7. Pokročilá ICT infrastruktura. Německo je jedním z příkladů toho, jak se ekonomický systém při poskytování komodit, produktů a služeb spoléhá na vyspělou infrastrukturu (viz celý seznam technologicky nejvyspělejších zemí roku 2021). 

Účinky znalostí generovaných vytvářením a používáním technologie 

V 21. století jsou znalosti přímo spojeny technologiemi. V některých případech jsou znalosti reprezentovány interakcí s technologií a naopak. 

Znalosti generované vytvářením a používáním technologií tedy mají dopad na společnosti:

 • Rostoucí úroveň intelektuálního kapitálu – využívejte nehmotných aktiv, jako jsou odborné znalosti zaměstnanců, k dosažení zisku. 
 • Odlišný proces budování značky – vytvořte úspěšnou identitu na základě informací generovaných interním a externím výzkumem. 
 • Možnost přístupu, ovládání a využití velkých databází – společnosti ukládají obrovské množství dat a informací do svého softwaru a programů. 
 • Posuny v řízení lidských zdrojů – zlepšete řízení zaměstnanců lepším rozhodováním. 
 • Konkurenceschopnost je udržována atributy znalostního managementu – více znalostí na trhu znamená vyšší úroveň konkurenceschopnosti.  

Cyklus znalostního podnikání a hospodářského růstu

Aby společnosti generovaly cenné znalosti, musí spolupracovat se zaměstnanci, kteří mají vzdělání, školení a dovednosti. Zaměstnanci pomáhají vytvářet nové znalosti, které se promítají do zisku. 

Automatizace pracovních míst nezpůsobuje, že by se zaměstnanci stávali postradatelnými. Místo toho by zaměstnanci měli získat nové dovednosti týkající se specializovaných činností uvnitř společnosti. Rutinní práci pak provádějí stroje.

Výsledkem je další hledání dat, informací a znalostí, které jsou vyvíjeny těmito specializovanými aktivitami. Společnosti by však také měly mít lidi specializované na sledování obecných trendů a plánování strategií uvnitř společnosti. 

Inovační a servisní odvětví 

Téma inovací bylo v posledních desetiletích diskutováno s nadšením zúčastněných stran zapojených do interakce člověk-stroj. Společnost potřebuje vědět, kdy se spokojit s tradičními metodami. Ještě důležitější je ale vědět, kdy a jak novinku použít.

Inovace znamená vytváření nových myšlenek ve formě nových a vylepšených produktů, služeb, procesů, obchodních a profesionálních modelů atd. Při práci a aplikaci těchto myšlenek se přidává ekonomická hodnota.

Klasický inovační proces vyžadoval zaměření několika odborníků na konkrétní produkt a postupný vývoj. 

Současný inovační proces vyžaduje zaměření více zaměstnanců a dokonce i multidisciplinárního týmu. Každý úkol může generovat znalosti pro inovace. Používání strojů a softwaru však vede k inovativním postupům.

Transformace společností a ekonomik zlepšila postavení služeb. V hmotném světě podnikatelé zjistili, že služby mohou přinést ještě větší zisk než produkty.

Úroveň fyzických zdrojů planety se snížila. Potřeba ekologičtější ekonomiky vyžaduje ekologičtější produkty a služby. Tyto zelené produkty a služby jsou vytvářeny pomocí pokročilých nápadů, výzkumů, modelů, technik a technologií. ICT infrastruktura vyvíjí více a více produktů od nuly. 

Vynikající konkurenceschopnost

Vynikající konkurenceschopnost je založena na prvcích, které poskytují zákazníkům výhody:

 • snadné použití výrobku 
 • flexibilita pracovníků
 • odborné znalosti prodejců
 • vysoký výkon strojů
 • férové ​​cenové plány
 • spolehlivost služeb společnosti
 • značka společnosti atd.

Vezměte si příklad softwaru Lumeer. Jedním z prvků, který poskytuje vynikající konkurenceschopnost softwaru, je jeho freemium model se všemi funkcemi, které jsou k dispozici navždy zdarma (ale omezené na velikost vašeho projektu). 

Shromáždili jsme data a znalosti uvnitř společnosti týkající se následujících aspektů: 

 • tvorba cen,
 • rozhodnutí o zvýšení nebo snížení ceny,
 • rovnováha mezi kvalitou a cenou,
 • aktuální trendy na trhu,
 • obvyklé ceny podobných produktů,
 • funkce, které stojí nejvíce atd.

Poté jsme data a znalosti reprezentovali v přístupném formátu pro celý tým. Nakonec jsme se rozhodli, jak budou vypadat budoucí ceny.

Kritické znalosti jsou spojeny s klíčovými ukazateli výkonu

Strategie řízení znalostí musí být navržena se zaměřením na: 

 • kritické znalosti,
 • prvky přinášející zisk,
 • vynikající konkurenceschopnost,
 • inovativní iniciativy,
 • skvělá spolupráce mezi zaměstnanci.  

Pro každý sektor jsou s ním spojeny různé klíčové ukazatele výkonnosti . Data vytvořená společností jsou ukládána v přístupných formátech a používána ve správný čas. 

Vezměme si příklad internetového knihkupectví. Aby společnost dosáhla zisku, musí posoudit:

 • které knihy se prodávají nejčastěji,
 • která kategorie knih má největší úspěch před publikem,
 • jak uživatelský design a rozhraní webových stránek ovlivňuje chování klienta,
 • míra spokojenosti zákazníků,
 • způsoby dopravy,
 • a počet unikátních návštěvníků za týden. 

Dalším krokem je rozhodnout, jakým způsobem budou vedoucí pracovníci a zaměstnanci knihkupectví využívat data a znalosti dané těmito ukazateli.

Proces řízení znalostí

Abychom porozuměli procesu správy znalostí, začněme definováním toho, co znamenají data, informace a odbornost. 

Data představují hrubé formy a stavební kameny informací: čísla, slova, symboly a znaky.

Informace představují kombinaci dat a sémantiky, což znamená, že data jsou spojena s konkrétním významem a kontextem.

Odbornost představuje zkušenost lidské osoby a vytváření úspěšných řešení pro organizaci.

Znalostní management je řízení znalostí generovaných společností. Proces řízení znalostí je užitečný pro pochopení toho, jak společnost funguje a jaké je její postavení na trhu. 

V rámci společností existují 3 běžné fáze řízení znalostí: 

 1. Vytváření znalostí – generujte znalosti z více proudů, od finančních dat až po odborné znalosti při přijímání nových zaměstnanců.
 2. Sdílení znalostí – distribuujte znalosti existující ve společnosti, od úložiště, přístupu, ovládání až po úpravy nebo vydání zúčastněným stranám.
 3. Využití znalostí – využijte znalosti v současných a budoucích aktivitách společnosti. 

Řízení znalostí je jednou z povinností 4. generace průmyslové revoluce (více o Digitální transformaci: Proč je důležitá a jak se připravit? ).

Vedoucí jsou ti, kteří rozhodují o tom, kdo a za jakých podmínek může znalosti sdílet a využívat. Vytváření znalostí patří každému. Důvodem je, že kdokoli vytváří určitý typ znalostí při práci ve společnosti.

Znalostní systémy

Společnosti ve 4. průmyslové revoluci hodně používají software pro správu znalostí. Znalostní systémy poskytují inteligentní rozhodnutí založená na uvažování pro konkrétní doménu. 

Zde termín uvažování znamená, že je brán v úvahu řetězec příčin a následků. Termín chytrý znamená, že předpovědi lze provádět pomocí umělé inteligence a určitých algoritmů.

Společné systémy založené na znalostech se používají pro: 

 • identifikace,
 • získávání,
 • reprezentace znalostí,
 • konstrukce rozhodnutí.

Znalostní systémy jsou nepostradatelné pro řešení kritických problémů. Data již nemohou být ve vlastnictví jedné osoby. Kritické problémy jsou řešeny prostřednictvím spolupráce mezi lidmi a stroji. Znalostní systémy obsahují:

 • pravidla pro zavádění dat 
 • programy, které vytvářejí řešení
 • techniky a nástroje, které pomáhají dodávat správná řešení atd. 

Jeden příklad, přímo on nás. Lumeer, v jádru software pro řízení projektů, můžete snadno použít jako systémem pro znalostní management. Důvodem je, že pomáhá identifikaci, získávání a reprezentaci znalostí a formování rozhodnutí souvisejících s řízením projektů vedených společností.

Vytvořte strategii řízení znalostí 

Strategie řízení znalostí představuje porozumění tomu, jak vytváření, distribuce a využívání znalostí může vést k zisku a vyšší konkurenceschopnosti.

Znalosti, které generují zisk, jsou pro generálního ředitele prioritou číslo jedna. Existují data, informace, zkušenosti a odborné znalosti, které pomáhají prodejnímu procesu a získávání nových zákazníků. Znalosti, které generují vyšší konkurenceschopnost, jsou prioritou „must-have“.

Například odbornost vývojáře, který v novém startupu pracoval pro největší jména v oboru. Vývojář zná obecné postupy pro řešení běžných problémů ve společnosti. Vstupem do startupu přináší nové pohledy na obvyklé činnosti organizace. 

Jak vytvořit strategii řízení znalostí?

Zde jsou hlavní kroky při vytváření strategie správy znalostí: 

Kroky pro strategii řízení znalostí Proč? 
Krok 1. Identifikujte časový harmonogram a rozpočet pro implementaci strategie řízení znalostí uvnitř společnosti.Začněte s realistickým rozpočtem, abyste zjistili, jaké činnosti lze provádět v žádoucí časové linii. 
Krok 2. Identifikujte komunikační kanály a postupy používané lidmi.Tímto způsobem pochopíte, jak společnost funguje z hlediska sociální interakce, sdělování myšlenek a sdílení postupů. 
Krok 3. Identifikujte, jaké kategorie znalostí vytváří a ukládá jednotlivá oddělení společnosti.Tímto způsobem porozumíte toku znalostí uvnitř organizace. 
Krok 4. Identifikujte cíle pro každé oddělení z hlediska vytváření znalostí, sdílení a používání.Tímto způsobem uvidíte, jaké jsou potřeby jednotlivých oddělení. 
Krok 5. Posuďte metody shromažďování dat, informací a znalostí pro každé oddělení a nástroje, které k tomu slouží. Když shromažďujete data a informace správnými metodami a nástroji, můžete mít lepší přesnost. Některé metody a nástroje fungují lépe než jiné, proto byste jim měli dát přednost. 
Krok 6. Rozhodněte o ukládání dat, informací a znalostí. Je důležité data, informace a znalosti bezpečně ukládat. Zvažte, jak integrovat úložiště se softwarovými prostředky používanými společností. 
Krok 7. Shromažďujte data, informace a znalosti pomocí metod a nástrojů, na kterých se oddělení dohodla. Standardní postup pro aplikaci metod a nástrojů, na kterých se lidé dohodli, zvyšuje stabilitu a předvídatelnost práce. 
Krok 8. Reprezentujte data, informace a znalosti v přístupných formátech a podle potřeb každého oddělení. Reprezentace znalostí je zásadní pro to, aby společnost intuitivně porozuměla vnitřnímu i vnějšímu prostředí.
Krok 9. Zpřístupněte znalosti všem zúčastněným stranám společnosti. Více proudů znalostí zvýší proces učení a inovace uvnitř společnosti. 
Krok 10. Aktualizujte data, informace a znalosti ze všech oddělení společnosti a použijte je v každodenním rozhodovacím procesu. Využijte data, informace a znalosti pro každodenní činnosti ke zlepšení pracovního toku a produktivity společnosti. 

Začněte spravovat své znalosti ještě dnes