Všeobecné obchodní podmínky

Naposledy aktualizováno 6. června 2021

I. Úvodní ustanovení

 1. Obchodní společnost Lumeer.io s.r.o., IČ: 06618278, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 102990, (dále jen poskytovatel) tímto prohlašuje, že je právnickou osobou založenou podle českého právního řádu, jejímž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Poskytovatel tímto prohlašuje, že mimo jiné vyvíjí softwarová řešení, která poskytuje svým zákazníkům.
 2. Poskytovatel v této souvislosti dále prohlašuje, že vyvinul a je jediným vlastníkem on-line aplikace Lumeer dostupné na www.lumeer.io vhodné pro plánování, řízení a analýzu projektů a týmů (dále jen Lumeer). Veškerá autorská majetková i osobnostní práva náleží výhradně poskytovateli.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré vztahy mezi poskytovatelem a jeho zákazníky, které vznikají při užívání nebo v souvislosti s užíváním aplikace Lumeer.

II. Poskytnutí základní licence

 1. Poskytovatel umožňuje svým zákazníkům – fyzickým i právnickým osobám (dále jen příjemci nebo v jednotném čísle příjemce) použití aplikace Lumeer, a to na základě licenčního oprávnění. Pro uzavření licenční smlouvy musí fyzická osoba dosáhnout věku minimálně 18 let a musí být plně svéprávná.
 2. Licenční smlouva, k užívání aplikace Lumeer je mezi poskytovatelem a příjemcem uzavřena ve chvíli, kdy příjemce dokončí registraci přes registrační formulář dostupný na lumeer.io a potvrdí registraci prostřednictvím své e-mailové adresy. Na základě takto uzavřené licenční smlouvy bude příjemci udělena licence na užívání Lumeera po časově neomezenou dobu, a to za podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Uzavřením licenční smlouvy příjemce potvrzuje, že byl seznámen s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Licence je poskytovatelem poskytována jako bezúplatná.
 3. Licence je příjemci poskytnuta jako licence nevýhradní, územně a časově neomezená. Licence je poskytována pouze příjemci a pro neomezený počet zařízení příjemce s tím, že v současný okamžik může být aplikace užívána pouze na dvou zařízeních příjemce, přičemž příjemce může do aplikace ukládat data až do objemu 2.000 záznamů v databázi.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo licenční smlouvu k základní verzi aplikace Lumeer kdykoli vypovědět, přičemž výpovědní lhůta v takovém případě končí k poslednímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď zaslána na kontaktní e-mailovou adresu příjemce. Příjemce s v takovém případě může rozhodnout, zda chce přejít na placenou verzi nebo zda nehodlá aplikaci Lumeer nadále užívat.
 5. Poskytovatel nabízí rovněž vyšší verze aplikace Lumeer s rozšířenými funkcemi. Varianty rozšířených verzí aplikace jsou dostupné na www.lumeer.io/cs/cena/. Rozšířené verze jsou poskytovány úplatně. V případě, že se příjemce rozhodne přejít na vyšší verzi, postačí pokud v aplikaci objedná vyšší verzi a uhradí měsíční licenční poplatek. Vyšší verze aplikace je vždy poskytována na jeden měsíc ode dne uhrazení licenčního poplatku.

III. Uživatelský účet a užívání aplikace

 1. Ve chvíli uzavření licenční smlouvy je příjemci zřízen uživatelský účet, ke kterému má příjemce jako uživatel přístup. Příjemce bere na vědomí, že zaměstnanci poskytovatele se mohou přihlásit k uživatelskému účtu, je-li to nezbytné pro správu a zlepšování služby nebo za účelem pomoci příjemci. Zaměstnanci nejsou oprávněni k jakémukoli užívání nebo kopírování dat příjemce. Zaměstnanci jsou samozřejmě vázáni mlčenlivostí a Zásadami ochrany osobních údajů dostupnými zde.
 2. Příjemce je povinen uchovávat přístupové údaje k uživatelskému účtu jako důvěrné a není oprávněn je sdělovat jakékoli třetí osobě. Příjemce není oprávněn uživatelský účet zpřístupnit jakékoli třetí osobě. Dále je povinen v rozumně požadované míře zabezpečit svá technická zařízení tak, aby došlo k minimalizaci rizika zneužití přístupových údajů k uživatelskému účtu příjemce. Jeden uživatelský účet smí využívat vždy pouze jedna osoba.
 3. Příjemce není oprávněn aplikaci Lumeer dále jakkoli rozmnožovat, pronajímat, půjčovat, distribuovat či ji poskytovat jakýmkoli třetím osobám. Příjemce není oprávněn vytvářet jakékoli kopie aplikace Lumeer a tyto kopie jakkoli distribuovat.
 4. Příjemce není oprávněn využívat aplikaci Lumeer v rozporu s těmito licenčními podmínkami a pokyny poskytovatele.
 5. Příjemce není oprávněn k jakýmkoli zásahům do zdrojového kódu aplikace Lumeer, nestanoví-li poskytovatel pro konkrétní případ jinak.
 6. Aplikace Lumeer je určena pro použití jak pro podnikatelské subjekty, tak pro spotřebitele.
 7. Příjemce není oprávněn sdílet uživatelské účty mezi několika uživateli. Příjemce má však právo kdykoli převést nepoužitý uživatelský účet na nového uživatele.
 8. Poruší-li příjemce povinnosti uložené mu v tomto odstavci, nenese poskytovatel jakoukoli odpovědnost za újmu, která příjemci případně vznikne a příjemce plně odpovídá za újmu, která vznikne poskytovateli, příp. třetím osobám. Porušení těchto povinností dále zakládá právo poskytovatele od této licenční smlouvy odstoupit.

IV. Užívání softwarového řešení Lumeer

 1. Příjemce je povinen zajistit pro užívání a provoz aplikace Lumeer vhodné softwarové a hardwarové vybavení. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost a dostupnost softwaru v případě, že není provozován na vybavení, které splňuje veškeré minimální požadavky. Skutečnost, že příjemce nedisponuje vhodným zařízením nemá vliv na případnou povinnost příjemce k úhradě licenčního poplatku.
 2. Příjemce je při instalaci a užívání aplikace Lumeer povinen dodržovat veškeré pokyny poskytovatele, jinak poskytovatel neručí za funkčnost a dostupnost softwaru.

V. Práva a povinnosti příjemce

 1. Při uzavírání licenční smlouvy dle článku II. odst. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek je příjemce povinen uvádět jen pravdivé a přesné údaje.
  V případě přechodu na vyšší placenou verzi aplikace je uživatel povinen hradit licenční poplatek za každý měsíc užívání aplikace. Výše měsíčního poplatku je stanovena platným ceníkem poskytovatele, který je dostupný na www.lumeer.io/cs/cena/. Licenční poplatek je hrazen měsíčně vždy k takovému dni v měsíci, který pořadím v měsíci odpovídá dni uzavření licenční smlouvy (není-li takový den v měsíci, pak platí, že licenční poplatek je splatný k poslednímu dni v měsíci). Úhrada licenčního poplatku probíhá vždy prostřednictvím platební brány GoPay.
 2. Příjemce se může rozhodnout pro jednorázovou platbu licenčního poplatku za vyšší placené verze aplikace na více měsíců najednou. Poskytovatel nabízí rovněž možnost zvýhodněné roční platby licenčního poplatku. Cena měsíčních a ročních licenčních poplatků je stanovena aktuálním ceníkem poskytovatele, který je dostupný na www.lumeer.io/cs/cena/. Po uhrazení jednorázového poplatku je příjemci poskytnuta licence na dobu, kterou si předplatí.
 3. V případě, že licenční poplatek nebude uhrazen řádně a včas, je poskytovatel oprávněn omezit nebo úplně zablokovat přístup k uživatelskému účtu příjemce, a to až do plné úhrady veškerých dlužných částek. Poskytovatel v takovém případě nenese žádnou odpovědnost za újmu způsobenou nedostupností uložených dat.
 4. Příjemce je oprávněn na svých webových stránkách, jakož i ve veškerých marketingových a propagačních materiálech uvádět logo Lumeer. Takové užití je možné po celou dobu trvání licenčního oprávnění. To neplatí, pokud by logo bylo využíváno v rozporu s dobrými mravy nebo by byla uváděna nepravdivá tvrzení o spolupráci. Příjemce není oprávněn z výstupů aplikace odstraňovat jakékoliv informace o původu vlastnictví, loga nebo značky.
 5. Příjemce není oprávněn k jakýmkoli zásahům do dobré pověsti poskytovatele.
 6. Příjemce není oprávněn prostřednictvím softwaru Lumeer provozovat nebo podporovat jakoukoli činnost, která odporuje právnímu řádu České republiky, zemí EU nebo domovské země příjemce, nebo je proti dobrým mravům, nebo prostřednictvím aplikace Lumeer nebo v souvislosti s jejím užíváním omezovat práva třetích osob. Příjemce dále není oprávněn jakkoli narušovat provoz služby.
 7. Příjemci nevznikají v souvislosti s užíváním softwarového řešení Lumeer žádné další náklady nebo poplatky vyjma případné povinnosti k úhradě licenčního poplatku. To znamená, že příjemce nehradí žádné náklady na dodání ani na komunikaci na dálku vyjma nákladů na internetové připojení. Poskytovatel nenese odpovědnost za platbu daní a poplatků, které mohou příjemci případně vzniknout v souvislosti s užíváním služby.
 8. V případě zneužití účtu nebo podezření na zneužití účtu třetí osobou nebo v případě jakéhokoli jiného bezpečnostního incidentu je příjemce povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit poskytovateli prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy privacy@lumeer.io.
 9. Na žádost poskytovatele poskytne příjemce veškerou nezbytnou součinnost při odstraňování poruch nebo provádění úprav.
 10. Příjemce nesmí služby využít za účelem nahrávání, odesílání, nebo jiného ukládání obsahu, který může obsahovat počítačový virus nebo jiné soubory a programy, které mohou zničit, poškodit nebo omezit funkčnost zařízení poskytovatele nebo jiných příjemců. Kromě toho není příjemce oprávněn nahrávat do služby obsah, jehož držení nebo distribuce jsou nezákonné, nebo který neoprávněně zasahuje do autorských práv třetí strany, je výsledkem nebo prostředkem trestné činnosti. Dále je zakázáno šířit spam prostřednictvím služby nebo se pokoušet získat přístup k uživatelskému účtu jiného příjemce, nebo k serverům poskytovatele. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení licenční smlouvy a zakládá právo poskytovatele na vypovězení licenční smlouvy, jakož i právo požadovat od příjemce zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení a náhradu případné újmy v celé její výši.

VI. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel je po celou dobu trvání licenčního oprávnění povinen umožnit užívání softwarového řešení Lumeer příjemcem za předpokladu, že příjemce dodržuje veškeré povinnosti stanovené mu těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 2. Poskytovatel neodpovídá příjemci za jakoukoli újmu způsobenou v důsledku nedostupnosti aplikace nebo špatné funkčnosti v případě, že tato situace vznikla v důsledku užití nesprávného hardwarového nebo softwarového vybavení, neposkytnutí veškeré součinnosti příjemce, užíváním aplikace v rozporu s pokyny poskytovatele, v důsledku zásahů do zdrojového kódu softwarového řešení Lumeer, nedostupnosti dostatečného internetového připojení nebo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc je pro účely těchto licenčních podmínek považován i hackerský útok. Poskytovatel dále neodpovídá za újmu v případě, že nefunkčnost řešení byla dána přítomností jakýchkoli virů či jiného škodlivého softwaru v zařízení příjemce či jeho zákazníků.
 3. Poskytovatel neodpovídá za právní bezvadnost dat uložených do aplikace příjemcem. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za smazání, úpravy, zničení, poškození, ztrátu nebo selhání uložených uživatelských dat způsobenou příjemcem, nebo způsobenou z uživatelského účtu příjemce nebo v důsledku činnosti příjemce.
 4. Poskytovatel poskytuje pouze softwarové řešení. Poskytovatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah zpracovávaný nebo uložený příjemcem.
 5. Poskytovatel garantuje dostupnost služby v 99,9% případů. Do garantované doby se nezapočítává doba odstávek nezbytných pro zajištění správy a údržby aplikace a doba předem plánovaných odstávek, o kterých byl příjemce předem informován. Maximální možná doba měsíční odstávky, která nebyla předem oznámena příjemci, činí 3600 vteřin měsíčně. V případě, že poskytovatel překročí tuto dobu, má příjemce nárok na 5% slevu z licenčního poplatku hrazeného na další měsíc, a to za každou další započatou hodinu trvání odstávky. Sleva je možná až do výše 100% měsíčního licenčního poplatku. Pro uplatnění tohoto nároku je nezbytné, aby příjemce poskytovatele kontaktoval prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy. Nárok je nezbytné uplatnit do 10 dnů po incidentu, jinak zaniká. Tyto garance se nevztahují na licence poskytnuté dle článku IX. těchto všeobecných obchodních podmínek.
 6. Odst. 5 se nepoužije v případě, že odstávka byla způsobena v důsledku působení příjemce nebo jím pověřenou osobou, v důsledku výpadku služby nezbytné pro provoz aplikace poskytované třetí osobou, předem plánované odstávky aplikace, o kterých byl příjemce předem informován, v důsledku hackerského útoku, vyšší moci apod. Odstávka se považuje za předem plánovanou a oznámenou byla-li sdělena příjemci minimálně 24 hodin před jejím započetím prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy.
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli měnit, rozšiřovat a aktualizovat aplikaci Lumeer, a to i bez přechozího upozornění.
 8. Poskytovatel se zavazuje podniknout všechny kroky v rámci svých technických možností, aby zajistil funkčnost a dostupnost služby, pokud příjemce splňuje základní systémové požadavky pro službu.
 9. Pokud příjemce zjistí jakýkoli problém související s rychlostí služby nebo její dostupností, je povinen tuto událost okamžitě oznámit poskytovateli prostřednictvím e-mailu support@lumeer.io nebo telefonicky prostřednictvím dostupných kontaktů pro urychlení procesu řešení problémů. Příjemce bere v úvahu, že mohou existovat události mimo kontrolu poskytovatele, které mohou mít vliv na funkčnost nebo dostupnost služby (např. porucha připojení k internetu na straně příjemce, přírodní katastrofa, DOS nebo DNS útoky na technické vybavení poskytovatele a další). Poskytovatel nenese odpovědnost za ujmu vzniklou příjemci v souvislosti s takovými událostmi.
 10. Příjemce bere v úvahu a souhlasí s tím, že služba může být dočasně nedostupná, zejména v případech preventivních úkonů proti kybernetickým útokům, závážných poruch služby, které je nutno vyřešit jako nezbytné vypnutí, jakož i v případě dalších nenadálých událostí, které vyžadují zásah spojený s nedostupností služby. Oznámení informující o dočasném přerušení poskytování služby musí být zasláno příjemci co nejdříve. Poskytovatel je povinen vytvořit odpovídající provozní a bezpečnostní opatření k minimalizaci případných poruch k omezení nebo úplné nedostupnosti služby.
 11. Poskytovatel prohlašuje, že není oprávněn poskytovat obsah uživatelských údajů žádné třetí straně. Poskytovatel dále deklaruje, že nemá právo upravovat, cenzurovat nebo monitorovat jakýkoli uživatelský obsah.
 12. Strany se dohodly na tom, že poskytovatel nezíská vlastnické ani jiné majetkové právo k datům příjemce. Příjemce je výlučně odpovědný za obsah dat uložených příjemcem na serveru poskytovatele.
 13. Poskytovatel bere na vědomí možnou kritickou a citlivou povahu údajů ukládaných příjemcem do služby a zavazuje se přijmout vhodná technická a organizační opatření k zajištění odpovídající úrovně zabezpečení údajů příjemce, a to s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům těchto údajů. Zejména se poskytovatel zavazuje provádět pravidelné šifrované zálohování údajů příjemce.

VII. Omezení odpovědnosti za službu

 1. Celková odpovědnost poskytovatele za jakékoli nároky v souvislosti s náhradou případné újmy vznesené na základě licenční smlouvy nebo v souvislosti s ní je omezena na částku rovnající se maximálně zaplacené částce za poskytování služby v předchozím kalendářním roce. Není-li možné stanovit maximální náhradu újmy podle předchozí věty, je náhrada maximální újmy limitována na stávající čtvrtletní poplatek za konkrétní odebírané služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní.
 2. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli nepřímou újmu vyplývající z poskytování služeb, jako například ztráty zisků, ztráty příjmů, ztráty dat, finanční nebo jakékoli nepřímé, zvláštní nebo následné škody.
 3. Uzavřením licenční smlouvy příjemce bere na vědomí, že i při nejvyšším možném úsilí poskytovatele je možné, že může dojít k krátkodobé nedostupnosti služby, což je způsobeno okolnostmi mimo působnost poskytovatele (např. selhání připojení k Internetu).
 4. Neslučitelnost s jiným softwarem, konfigurací hardwaru nebo částečná chybová funkčnost neopravňuje příjemce k vrácení již uhrazených licenčních poplatků.

VIII. Zánik licenčního oprávnění

 1. Příjemce je povinen uhradit poskytovateli měsíční licenční poplatek v jeho plné výši řádně a včas v souladu s článkem V. odst. 1 a 2 těchto všeobecných obchodních podmínek. V případě, že příjemce tuto povinnost poruší a neuhradí licenční oprávnění automaticky zaniká. Od této chvíle není příjemce nadále oprávněn užívat aplikaci Lumeer.
 2. V případě, že příjemce v průběhu doby, na kterou bylo licenční oprávnění poskytnuto přestane využívat řešení Lumeer, nemá tato skutečnost vliv na povinnost poskytovatele k vrácení licenčního poplatku nebo poměrné částky licenčního poplatku – tj. licenční poplatek ani jeho část v takovém případě příjemci vrácena nebude. V případě, že příjemce doposud neuhradil kteroukoli část licenčního poplatku, bude i nadále vázán k jeho úhradě.
 3. V případě, že příjemce poruší kterékoli ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, zejména ustanovení článku III. odst. 2, 3, 4 a 5 těchto všeobecných obchodních podmínek a ustanovení čl. V. odst. 2, 5 a 6 těchto všeobecných obchodních podmínek nebo užije logo Lumeer v rozporu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, je poskytoval oprávněn odstoupit od licenční smlouvy. Odstoupení je účinné okamžikem dojití oznámení o odstoupení příjemci. Od této chvíle není příjemce nadále oprávněn užívat softwarové řešení Lumeer.
 4. Příjemce – spotřebitel má právo odstoupit od licenční smlouvy do čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupit od smlouvy lze zasláním této informace na kontaktní e-mailovou adresu poskytovatele support@lumeer.io. Okamžikem, kdy odstoupení od licenční smlouvy dojde poskytovateli, licenční oprávnění zaniká. V souvislosti s odstoupením od licenční smlouvy nevznikají spotřebiteli žádné další náklady vyjma nákladů na internetové připojení. V případě, že spotřebitel uhradil licenční poplatek, bude mu tento ze strany poskytovatele bezodkladně po účinnosti odstoupení vrácen.
 5. Příjemce je oprávněn kdykoli v průběhu trvání vztahu smazat uživatelský účet. V takovém případě dochází k ukončení vztahu k poslednímu dni v měsíci, ve kterém byl účet smazán, tj. od tohoto dne již příjemci nesvědčí licenční oprávnění. Příjemce však v takovém případě nemá nárok na vrácení již uhrazených licenčních poplatků ani jejich částí.
 6. V případě zániku licenčního oprávnění je poskytovatel oprávněn využít veškerých dostupných technických opatření k tomu, aby zamezil dalšímu užívání aplikace příjemcem.
 7. V případě, že příjemce po zániku licenčního oprávnění využije aplikaci Lumeer nebo rozšířenou verzi, ke které licence zanikla, je příjemce povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu v částce ve výši 10.000,-Kč za každé takové užití. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele na náhradu případné újmy v celém rozsahu. Uhrazení smluvní pokuty nedává příjemci právo na jakékoli další užití aplikace Lumeer.
 8. V případě, že příjemce poruší ustanovení III. odst. 2, 3, 4 a 5 těchto všeobecných obchodních podmínek a ustanovení čl. V. odst. 2, 5 a 6 těchto všeobecných obchodních podmínek nebo užije logo Lumeer v rozporu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, je povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu v částce ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele na náhradu případné újmy v celé rozsahu.
 9. V případě odstoupení od licenční smlouvy uchovává poskytovatel data příjemce po dobu nejdéle 6 měsíců. V průběhu této doby může na žádost příjemce dojít k obnovení účtu včetně jeho obsahu (to je možné pouze po vypořádání veškerých závazků příjemce vůči poskytovateli). Po uplynutí této lhůty bude veškerý obsah smazán. V případě smazání účtu ze stany příjemce, budou veškerá uživatelská data smazána nejpozději do 1 měsíce. Příjemce je oprávněn ponechat si po uplynutí těchto lhůt jen taková data, která jsou nezbytná k plnění jeho zákonných a smluvně převzatých povinností.
 10. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat neaktivní uživatelské účty. Za neaktivní účet se považuje takový účet, ke kterému uživatel nepřistoupil po dobu delší 1 roku.

IX. Beta verze aplikace

 1. Poskytovatel může vybraným zájemcům poskytnout licenci k užívání beta verze aplikace. Příjemci berou na vědomí, že beta verze není oficiálně vydanou verzí aplikace a může obsahovat chyby. Na funkci beta verze se nevztahují žádné záruky a není jakkoli garantována její spolehlivost.
 2. Příjemce, kterému byla poskytnuta beta verze, je povinen bezodkladně hlásit veškeré chyby a problémy a je povinen rovněž spolupracovat při jejich odstranění.
 3. Na žádost poskytovatele je příjemce, kterému byla poskytnuta beta verze aplikace, povinen vyplnit písemné vyhodnocení zkušeností příjemce s užíváním beta verze služby, které může příjemce jakkoli neomezeně využívat pro další vývoj aplikace.
  Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli užívání beta verze aplikace ukončit.

X. Ostatní

 1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím kontaktních e-mailových adres smluvních stran. Za kontaktní e-mailovou adresu poskytovatele je považována support@lumeer.io. Za kontaktní e-mailovou adresu příjemce je považována e-mailová adresa, kterou příjemce uvedl při registraci.
 2. Odstoupení od licenční smlouvy a výzva k úhradě smluvní pokuty budou zasílány na kontaktní e-mailové adresy smluvních stran. Odstoupení a výzva k úhradě smluvní pokuty se považují za doručené uplynutím 7 dnů ode dne, kdy budou dokumenty zaslány na e-mailovou adresu druhé smluvní strany.
 3. Poskytovatel prohlašuje, že přijal veškeré organizační a technické opatření k zabezpečení dat příjemců ukládaných do softwarového řešení Lumeer, které lze po něm s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu a kontextu zpracování dat, požadovat. Všechny uživatelské účty jsou šifrovány.

XI. Reklamace

 1. Veškerá práva z vadného plnění může příjemce uplatnit u poskytovatele. V případě jakýchkoli vad řešení Lumeer nebo v případě nedostupnosti Lumeer příjemce bezodkladně kontaktuje poskytovatele prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy.
 2. Poskytovatel je povinen veškeré incidenty vyřešit ve lhůtách co nejkratších.
 3. V případě, že nedostupnost nebo nefunkčnost řešení byla způsobena v důsledku porušení povinností příjemce, tj. zejména zásahem do zdrojového kódu, nedostatečným softwarovým nebo hardwarovým vybavením apod. je poskytovatel oprávněn diagnostiku závady příjemci vyúčtovat v souladu s platným ceníkem poskytovatele.

XII. Ochrana osobních údajů

 1. Poskytovatel prohlašuje, že během zpracování vždy dbá na to, aby nedošlo k újmě na právech fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. V této souvislosti poskytovatel přijal Zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde.
 2. Příjemce byl upozorněn, že v případě, že v souvislosti s užíváním aplikace Lumeer dochází ke zpracování osobních údajů, je příjemce v postavení správce a jako takový je povinen plnit veškeré povinnosti dané mu platnou právní úpravou, zejména zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v platném znění.
 3. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za řádné plnění právních závazků příjemce jako správce osobních údajů.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytnout požadované údaje třetí osobě v případech stanovených zákonem, soudním příkazem nebo příkazem státního úřadu oprávněného regulovat podnikání poskytovatele.
 5. Veškerá komunikace v rámci služby jsou šifrována protokolem SSL. Příjemce tímto prohlašuje, že tento způsob šifrování považuje za dostatečně bezpečný.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré vztahy mezi poskytovatelem a příjemcem se řídí českým právním řádem, zejména potom zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění. Veškeré případné spory vzešlé ze vztahů mezi poskytovatelem a příjemcem budou řešeny před věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
 2. Orgánem pro řešení mimosoudních sporů mezi poskytovatelem a příjemcem – spotřebitelem je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, www.coi.cz.
 3. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek stane neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost uzavřené licenční smlouvy a všeobecných licenčních podmínek jako celku.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 6. 6. 2021.

V Brně dne 6. 6. 2021

V případě jakýchkoliv otázek a problémů nás prosím kontaktujte na www.lumeer.io/cs/kontakt/.