Typy atribútov: číslo a percentá

Avatar
Alica Kačengová

Toto je druhý zo série článkov o typoch atribútov v Lumeerovi. V prvom príspevku sme uviedli myšlienku typov atribútov. Teraz sa bližšie pozrieme na dva z nich: číslo a percentá.

Číselné hodnoty môžete do stĺpcov samozrejme vkladať, aj keď typ nie je vôbec nastavený (je teda nastavený na žiadny) alebo je to text. S týmito hodnotami budete môcť robiť aj výpočty, podobne ako v exceli. Typ atribútu číslo vám ale dáva oveľa väčšie možnosti ohľadom integrity hodnôt.

Ukážeme si to na príklade tabuľky s údajmi o projektoch:

Ostávajúca časť sa vypočíta ako: (Rozpočet – Minuté)/Rozpočet

Ak máme rozpočet 1500 a minuli sme 300, ostávajúca časť je teda 0.8:

Čo sa ale stane, keď do tabuľky vložíme 1000 a “abc”? Výsledok sa samozrejme nedá spočítať a zobrazí sa skratka “NaN” (z angl. “not a number” = “nie je číslo”).

“abc” je očividne neplatná hodnota. V našich dátach samozrejme neplatné hodnoty nechceme, ale niekedy sa nevyhneme omylom, obzvlášť, keď s jednou tabuľkou pracuje viacero ľudí. Nastavenie typu atribútu na číslo tento problém vyrieši – ak sa niekto pokúsi zadať neplatnú hodnotu, jednoducho ju nemôže potvrdiť. Ak bola hodnota zadaná ešte predtým, než sa zmenil typ atribútu, je podčiarknutá načerveno, aby ste ju ľahko zbadali a opravili. 

Ďalšou vecou, ktorú vám typ číslo umožní vynútiť, je to, aby hodnoty boli z nejakého rozsahu. Stačí nastaviť minimum a/alebo maximum. Správanie pre neplatné hodnoty je rovnaké – staré sú podčiarknuté, nové sa nedajú uložiť.

Typ percentá funguje rovnako ako typ číslo (hodnota je v skutočnosti číslo), jediný rozdiel je v tom, že Lumeer považuje hodnoty za zlomky a zobrazuje ich ako percentá. Vo výsledku namiesto nasledujúcej tabuľky

uvidíte túto tabuľku:

Je to iba vizuálna zmena, ale ak sa pozriete na zoznam projektov, je vysoko pravdepodobné, že budete vedieť túto informáciu spracovať rýchlejšie, ak namiesto desatinných čísel uvidíte percentá.

A čo môžete robiť s číslami a percentami?

Po prvé: Ako sme už spomenuli, môžu vstupovať do funkcií (pre viac detailov odporúčame manuál k funkciám).

Po druhé: Číselné hodnoty môžete zobraziť v grafe. Najprv pridáme do tabuľky ešte pár riadkov:

A potom nakonfigurujeme graf:

Po tretie: hodnoty naprieč riadkami môžete agregovať v pivot tabuľke. Táto pokročilá tabuľka porovnávajúca zásoby a dopyt v niekoľkých skladoch je z Lumeerovej šablóny na správu dodávateľského reťazca:

V neposlednom rade môžete percentuálne hodnoty využiť na zobrazenie postupu na úlohách pri zobrazení na časovej osi. Keď prepneme túto tabuľku zo šablóny na riadenie projektov

do perspektívy časová os, tak v každom riadku uvidíme postup na danej úlohe (zobrazený tmavším odtieňom zelenej):

V ďalšom pokračovaní sa pozrieme na typy dátum a trvanie.