Souhlas se zpracováním osobních údajů

Naposledy aktualizováno 20. května 2018

V případě, že hodláte udělit souhlas se zpracováním osobních údajů, zaškrtněte pole „souhlasím“ a odešlete. Odesláním se souhlas v níže uvedeném rozsahu považuje za Vámi řádně udělený:

Uděluji tímto vědomý, svobodný, vážný a nepodmíněný souhlas se zpracováním osobních údajů obchodní společnosti Lumeer.io s.r.o., IČ: 06618278, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 102990 (dále jen správce). Udělením souhlasu prohlašuji, že rozumím obsahu, rozsahu a níže popsaným důsledkům udělovaného souhlasu.

Souhlas je správci udělován za účelem zasílání marketingových sdělení týkajících se produktů správce, novinek a aktualizací tak, abych vždy disponoval aktuálními informacemi a mohl v plném rozsahu využít služeb, jaké správce nabízí. Souhlasím s tím, že je správce oprávněn zasílat na mou e-mailovou adresu obchodní sdělení odpovídající výše specifikovanému obsahu.

Souhlas opravňuje správce ke zpracování těchto mých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, a to v rozsahu nezbytném pro plnění výše popsaných účelů.

Beru na vědomí svá práva:

  • Kterýkoli ze shora uvedených souhlasů kdykoli odvolat, a to zasláním informace o odvolání souhlasu na e-mailovou adresu privacy@lumeer.io.;
  • Požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů, které se týkají mé osoby, přičemž správce má v takovém případě povinnost mi bezodkladně tuto informaci poskytnout;
  • Podat stížnost k dozorovému orgánu, přičemž dozorovým orgánem se rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;
  • Požadovat výmaz osobních údajů v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;
  • Požadovat opravu nepřesných údajů týkajících se mé osoby;
  • Požadovat omezení zpracování v případě, že budu mít za to, že správce zpracovává nepřesné údaje o mé osobě, a to na dobu nezbytnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • Být informován o veškerých opravách nebo výmazech osobních údajů nebo omezení zpracování, které správce provádí a které se mne týkají;
  • Získat od správce osobní údaje, které se mne týkají a jež jsem správci poskytl, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci aniž by tomu stávající správce bránil.

Svá práva mohu u správce uplatnit zasláním písemného oznámení na adresu správce nebo zasláním tohoto oznámení na e-mailovou adresu privacy@lumeer.io.

Zpracování bude správcem prováděno jak manuálně, tak automatizovaně. Nebude však docházet k automatizovanému rozhodování nebo profilování.

Beru na vědomí, že správce nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů a nepřikročil k tomuto kroku na základě vlastního rozhodnutí.

Souhlasím s tím, že správce je oprávněn zpřístupnit osobní údaje třetím osobám, je-li to nezbytné pro naplnění účelu. Jedná se zejména o poskytovatele softwarového vybavení a dalších služeb.
Seznam zpracovatelů je dostupný na www.lumeer.io/cs/seznam-zpracovatelu/. Beru na vědomí, že v rámci tohoto zpřístupnění může dojít k předání mých
osobních údajů do jiného státu Evropské unie, jakož i mimo Evropskou Unii, a to za podmínek daných Zásadami ochrany osobních údajů.

Souhlas nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho udělení a je udělován na dobu 10 let. Správce je oprávněn zpracovávat mé údaje ve výše uvedeném rozsahu po celou dobu platnosti tohoto souhlasu.

V případě jakýchkoliv otázek a problémů nás prosím kontaktujte na www.lumeer.io/cs/kontakt/.